Select Page

En virtuell mottagning för en kontinuerlig dialog mellan patient och vårdgivare vid långvarig kontakt i vården.

En innovativ vårdmodell för framtiden

Vår modell bygger på enkel, välkänd teknik – och på en personlig relation mellan parterna – en jämbördig relation skapar trygghet.

Tjänsten skapades ursprungligen av vårdpersonal i samråd med unga vuxna med typ 1 diabetes. Vista Dialog är en nischad plattform som kan användas vid alla typer av långvariga kontakter med kontinuitet i vården och lämpar sig mycket väl inom kroniska sjukdomar som diabetes, reumatologi, KOL, inom cancervård, rehabilitering samt inom psykiatri.

Vista Dialog är ett komplement till den traditionella mottagningen i syfte att stärka patientens ställning och aktiva medverkan i sin vård på ett praktiskt genomförbart sätt. Detta åstadkoms genom en vård som i högre grad än tidigare initieras av patienterna själva utifrån deras behov av stöd. Erfarenheten hittills visar att Vista Dialog, genom ökad tillgänglighet till vårdgivaren, som patienten känner och har förtroende för, ger en effektivare vård med bättre och snabbare resultat.

Vår idé

En vård i samklang med samhällsutvecklingen

Informationssamhället utvecklas i rasande takt vilket påverkar människors beteenden på flera sätt. Det här leder till förändringar inom alla verksamheter i samhället.

För sjukvårdens del förhåller det sig så att patienterna har anammat teknikutvecklingen och söker nu aktivt kunskap vilket bl a påverkar förhållandet till vårdgivaren. Man är mer insatt och kan diskutera sin sjukdom och dess behandling på ett annat sätt än tidigare. Man blir en mer aktiv part.

Vården har samtidigt kvar sina gamla strukturer, sina gamla ”produktionsmönster”. Men en förändring är på gång. Standardbehandlingar för alla ersätts med mer individanpassade behandlingar tack vare dagens avancerade hjälpmedel. Med individanpassad behandling kommer ansvaret för behandlingen att i allt högre grad flyttas från professionen till patienten. Det innebär att kraven på en kontinuerlig dialog med vårdgivaren kommer att öka. Det måste vara enkelt att upprätthålla dialogen mellan patient och vårdgivare. Patienten får då en tryggare och bättre möjlighet att hantera olika situationer i livet med t ex diabetes.

Vista Dialog används sedan sommaren 2018 som försöksverksamhet på diabetesmottagningen på Ersta sjukhus. Drygt 500 patienter är hittills anknutna till den virtuella mottagningen. Sedan hösten 2019 startades en forskningsstudie med Uppsala universitet och Ersta sjukhus. Studien som pågår till 2021 är en randomiserad studie för att utvärdera effekten av tillgång till virtuell mottagning hos unga vuxna med typ 1 diabetes.

Plattformen består av en mobil app, Vista Dialog, och webbplattform, för krypterad text- och videokommunikation. Inloggning sker med BankID respektive SITHS. Patientregister med namn och personnummer lagras med högsta säkerhet i ett svenskt datacenter. Vista Dialog är en ren kommunikationskanal som endast kan användas där patient och vårdgivare redan har en etablerad kontakt.

De mottagningar som önskar prova tjänsten kan göra det till självkostnadspris samt en uppstartskostnad. Kontakta oss för offert. Vi rekommenderar en provperiod av minst 6 månader.

Kontakta oss för offert.

Email — info@vistadialog.se

Om bolaget

Vista Dialog AB startade sin verksamhet 2016. Bolagets verksamhet har främst varit utveckling och marknadsundersökning av molnbaserad distansvård för vård av kronisk sjukdom eller där behov av långvarig kontakt med samma specialist – patient och vårdgivare föreligger.

Bolagets ägare är Johan Fischier som har 30 års erfarenhet av hälso- och sjukvård och har ett stort engagemang för att skapa en vård som gör skillnad och samtidigt bidra till en bra arbetsmiljö för sjukvårdspersonal.

Johan Fischier

Diabetessjuksköterska

En innovativ vårdmodell för framtiden